Lễ các Thánh tử Đạo Việt Nam - Bài đọc 2: Rm 8,31b-39

Lên đầu trang