Gx. Tân Lập: Lễ đặt viên đá đầu tiên

Lên đầu trang