Gx. Sao Mai: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà giáo lý

Lên đầu trang