Gx. Phú Thọ Hòa: Tam nhật cầu nguyện cho Công nghị Giáo phận

Lên đầu trang