Gx. Lộc Hưng: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Chờ Phục Sinh

Lên đầu trang