Giơ bàn tay Anh ra - Thứ Hai tuần 23 mùa Thường niên (Lc 6, 6-11)

Lên đầu trang