Đứng gần Thập Giá - Đức Mẹ Sầu Bi (Ga 19, 25-27)

Lên đầu trang