Đức Mẹ lên trời - Bài đọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

Lên đầu trang