ĐTGM Paul Richard Gallagher thăm công trình trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn | 13.04.2024

Lên đầu trang