Đời sống đức tin phải đặt trọng tâm nơi chính Chúa.

Lên đầu trang