ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ về "60 năm hàng Giáo phẩm Việt Nam"

Lên đầu trang