Đáp ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab - CN 30 TN năm A

Lên đầu trang