Đáp ca: Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29 - CN IV PS năm B

Lên đầu trang