Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh: Bài Đọc I: Ml 3, 1- 4

Lên đầu trang