CN Lễ Lá năm C - Đáp ca: Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24

Lên đầu trang