CN Lễ Lá năm B - Đáp ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Lên đầu trang