CN 8 TN năm C - Đáp ca: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16

Lên đầu trang