CN 30 TN năm C - Đáp ca: Tv 33, 2-3.16-18.19 và 23

Lên đầu trang