CN 23 TN A - Đáp ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Lên đầu trang