CN 21 Thường niên A - Đáp ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6 và 8bc

Lên đầu trang