CN 19 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 9, 1-5

Lên đầu trang