CN 18 TN năm C - Đáp ca: Tv 89, 3-4.5-6.12-13.14 và 17

Lên đầu trang