CN 17 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 8, 28-30

Lên đầu trang