CN 16 Thường niên A - Đáp ca: Tv 85, 5-6. 9-10. 15-16a

Lên đầu trang