CN 15 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 8, 18-23

Lên đầu trang