CN 14 TN năm C - Đáp ca: Tv 65, 1-3a.4-5.6-7a.16 và 20

Lên đầu trang