CN 14 Thường niên A - Đáp ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

Lên đầu trang