CN 13 Thường niên A - Đáp ca: Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19

Lên đầu trang