CN 13 Thường niên A - Bài Ðọc II: Rm 6, 3-4. 8-11

Lên đầu trang