Chầu Thánh Thể 31-5-2024: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà

Lên đầu trang