Chầu Thánh Thể 2-6-2023: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà

Lên đầu trang