Bằng Lòng Với Đời - Thánh Philípphê & thánh Giacôbê, Tông đồ (Ga 14, 6-14)

Lên đầu trang