Bài giảng của Lm Ignatiô Hồ Văn Xuân trong Thánh lễ An táng Lm Tôma Đặng Toàn Trí

Lên đầu trang