Bài đọc II: Rm 14, 7-9 - CN 24 TN năm A

Lên đầu trang