Bài đọc I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 - CN II MC năm B

Lên đầu trang