Bài đọc I: Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10 - CN 31 TN năm A

Lên đầu trang