Bài đọc I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8

Lên đầu trang