Bài đọc I: G 7,1-4.6-7 - CN V TN năm B

Lên đầu trang