Bài đọc I: Cv 1, 1-11 - CN Chúa Thăng Thiên năm B

Lên đầu trang