Bài Ðọc II: 1 Cr 3, 16-231 (CN 7 TN A)

Lên đầu trang