5 phút của Chúa Thánh Thần - Ngày 10/8: Thánh Lôrenxô, hiến lễ cuộc đời

Lên đầu trang