Mừng bổn mạng TTMV - Kỷ niệm 15 năm Hồng Ân và Phục Vụ

Bài viết liên quan - Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Mừng lễ bổn mạng