Bài viết liên quan - Thánh lễ an táng Bà cố Madalena Bùi Thị Hòa tại Giáo xứ Chợ Quán ngày 24-11-2022