Bài viết liên quan - Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp I Vươn Lên I, tại Gp. Long Xuyên