Bài viết liên quan - Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: thánh lễ Truyền chức Linh mục ngày 19.6.2020