Bài viết liên quan - Lễ giỗ lần thứ 40 cố LM Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh: Trình diễn nhạc phẩm "Mở đường phúc thật"