Bài viết liên quan - Lễ Cung hiến Bàn thờ mới và tạ ơn hoàn tất trùng tu nhà thờ Tân Định ngày 16.12.2021