Bài viết liên quan - Hội các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ: Mừng bổn mạng và 25 năm hoạt động