Bài viết liên quan - Giới trẻ Hạt Chí Hòa: Đêm Thánh ca và cầu nguyện “Ngợi Khen Mẹ Maria” ngày 27-10-2020