Bài viết liên quan - Giáo xứ Xóm Thuốc: Lễ Đưa chân cố linh mục Giuse Nguyễn Văn Chủ ngày 24-5-2021